لیست رابطین آموزشی واحدها
جستجو
 واحد سازمانینامتلفنپست الکترونیک
1 بيمارستان امام رضا ع لار ليلا جعفرزادگان 091-73380962  
2 مركز مديريت فوريتهاي پزشكي عاطفه خداخواه 091-77821853  
3 معاونت آموزشي، تحقيقات، فرهنگي و دانشجويي اسماعيل دريائي 071-52342877  
4 مركز بهداشت و درمان خنج معراج احمدي آزاد 071-52627455 ahmadiazadmeraj@gmail.com
5 بيمارستان خنج سوسن قادرپور 071-52620051  
6 بيمارستان اميدوار اوز لارستان رقيه جعفري 078-23622909 evazamuz@sums.ac.ir
7 آموزش و توانمندسازي دانشكده فرانك صادقي خرمي 071-52342931 amoozesh_salamat_lar@yahoo.com
8 دانشكده پرستاري لارستان زيور عبداله پور 078-12241251 soudabeh77@yahoo.com
9 بيمارستان علي اصغر (ع) بيرم الهام محمدنيا 071-52553170  
10 عبدالكريم مقيمي 071-32276069  
11 شبكه بهداشت و درمان لارستان الهام معمارزاده 071-52248093  رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی