آخرین به روز رسانی
عناوين رشته هاي شغلي جديد
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
عدم تاييدهمايش ها، سمينارها، كنگره هاو نشست هاي ملي و منطقه ايي بعنوان دوره آموزش ضمن خدمت
۱۳۹۷/۰۷/۰۸
دستورالعمل نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي 97
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
اثربخشي ​ دوره هاي آموزشي
۱۳۹۶/۰۷/۲۴


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ نحوه غربالگري الگوي تغذيه در گروه هاي سني معاونت بهداشت شغلي 5
۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۴
۲ مراقبتهاي پيش بيمارستاني در كرونا ويروس ncov-2019 مركز مديريت فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۹۱
۳ احياي پايه كودكان و شيرخواران معاونت بهداشت شغلي 5
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۳۰
۴ دوره توجيهي پزشكان در رابطه با ماليات هاي مستقيم آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 6
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۰
۵ آشنائي با عفونت ويروسي كرونا (علائم، پيشگيري و مراقبت) بيمارستان اميدوار اوز لارستان شغلي 3
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۰
۶ آشنايي با ويروس كرونا بيمارستان امام رضا ع لار عمومي 3
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲
۷ احياي پايه كودكان و شيرخواران معاونت بهداشت شغلي 5
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۴
۸ آشنايي با قوانين تعزيرات و موارد قانوني حرفه پرستاري آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 8
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۵
۹ آشنايي با فرآيند قانون رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي كميته انضباط كار آموزش و توانمندسازي دانشكده عمومي 4
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۱
۱۰ آشنايي با فرايند قانون رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و توانمندسازي دانشكده دوره هاي مديريت 4
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی