آخرین به روز رسانی
عناوين رشته هاي شغلي جديد
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
عدم تاييدهمايش ها، سمينارها، كنگره هاو نشست هاي ملي و منطقه ايي بعنوان دوره آموزش ضمن خدمت
۱۳۹۷/۰۷/۰۸
دستورالعمل نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي 97
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
اثربخشي ​ دوره هاي آموزشي
۱۳۹۶/۰۷/۲۴


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ اختلالات كبدي و كليوي و ازمايشات مربوطه آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 6
۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
۲۰
۲ ارتقا فرايند بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 4
۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۷
۳ گزارش نويسي در پرستاري بيمارستان اميدوار اوز لارستان شغلي 4
۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۹
۴ توجيهي بدو استخدام آموزش و توانمندسازي دانشكده توجيهي 100
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۳۳
۵ گزارش نويسي در پرستاري بيمارستان اميدوار اوز لارستان شغلي 4
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۴
۶ آشنايي با فرايند گردش كار شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۳۳
۷ آموزش ترياژ بيمارستان خنج شغلي 4
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۹
۸ احيا قلبي ريوي پايه بزرگسال بيمارستان خنج شغلي 4
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۳۴
۹ ام اس بيمارستان خنج عمومي 4
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۲۵
۱۰ احياء قلبي و ريوي در بزرگسالان بيمارستان خنج شغلي 4
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۱۹
۱۱ آموزش نحوه ورود اطلاعات برنامه مديريت خطر بلايا در سامانه سيب شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳۶


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی