آخرین به روز رسانی
عناوين رشته هاي شغلي جديد
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
عدم تاييدهمايش ها، سمينارها، كنگره هاو نشست هاي ملي و منطقه ايي بعنوان دوره آموزش ضمن خدمت
۱۳۹۷/۰۷/۰۸
دستورالعمل نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي 97
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
اثربخشي ​ دوره هاي آموزشي
۱۳۹۶/۰۷/۲۴


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ ريزمغذي ها شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۱۳۹۸/۰۷/۳۱
۱۳۹۸/۰۷/۳۱
۴۰۲
۲ ارزيابي سلامت جنين بيمارستان علي اصغر (ع) بيرم شغلي 4
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۷
۳ اموزش دستگاه ونتيلاتور دراگر بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 2
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۷
۴ بيماري سل شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۳۸
۵ رهنمودهاي غذايي ايران شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۱۵
۶ گزش ها و مراقبت هاي آن (مار و عقرب و زنبورگزيدگي ) بيمارستان خنج شغلي 3
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۲۵
۷ پديكلوزيس شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۲۶
۸ رهنمودهاي غذايي ايران شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۰
۹ كارگاه اورژانس هوايي مركز مديريت فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۵
۱۰ مراقبتهاي عمومي در بيماران ترومايي و ضربه مغزي بيمارستان خنج شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۱
۱۱ پروتكل مديريت خونريزي در مامايي آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۲۵
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۷
۱۲ ميكروب شناسي بيمارستان علي اصغر (ع) بيرم شغلي 5
۱۳۹۸/۰۷/۲۵
۱۳۹۸/۰۷/۲۵
۱۷
۱۳ ناباروري شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 7
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۷۵
۱۴ رهنمودهاي غذايي ايران شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۰
۱۵ احياء قلبي ريوي پايه بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 4
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۴۰
۱۶ بسته آموزشي نوجوان سالم من مركز بهداشت و درمان خنج شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۸
۱۷ بهبود كيفيت خدمات نوزادان مبتني بر شواهد EPIQ شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 8
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۶
۱۸ رهنمودهاي غذايي ايران شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۴
۱۹ تغذيه سالم (ايمني غذا ) بيمارستان علي اصغر (ع) بيرم عمومي 4
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۰
۲۰ درس آموخته هايي از خطا بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 4
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۳۲
۲۱ مديريت بحران و حوادث بيمارستان خنج عمومي 3
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۶
۲۲ مراقبت بيماريهاي غيرواگير ويژه كارشناسان مراكز بهداشتي شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۳۲


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی