آخرین به روز رسانی
عناوين رشته هاي شغلي جديد
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
عدم تاييدهمايش ها، سمينارها، كنگره هاو نشست هاي ملي و منطقه ايي بعنوان دوره آموزش ضمن خدمت
۱۳۹۷/۰۷/۰۸
دستورالعمل نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي 97
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
اثربخشي ​ دوره هاي آموزشي
۱۳۹۶/۰۷/۲۴


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ پيشگيري از كمبود يد شبكه بهداشت و درمان لارستان عمومي 3
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۱۳۹۸/۰۶/۲۸
۱۳۹۸/۰۶/۲۸
۶۲۲
۲ حمايت رواني - اجتماعي در بلايا شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۴۵
۳ حمايت رواني - اجتماعي در بلايا شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۰
۴ آشنايي با فرايند گردش كار شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۳۲
۵ حمايت رواني - اجتماعي در بلايا شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 5
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۳۰
۶ عوامل شيميايي، اندازه گيري و آناليز آزمايشگاهي شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۸
۷ مديريت زمان بيمارستان خنج عمومي 4
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۲
۸ طعم و رنگ در صنايع غذايي آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 12
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۱۳۹۸/۰۶/۲۸
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۳۲
۹ خلاقيت و حل مسئله بيمارستان اميدوار اوز لارستان عمومي 4
۱۳۹۸/۰۶/۲۸
۱۳۹۸/۰۶/۲۸
۹
۱۰ آموزش نحوه ورود اطلاعات برنامه مديريت خطر بلايا در سامانه سيب شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳۶
۱۱ غربالگري سرطانهاي شايع در زنان ( دهانه رحم، پستان) مركز بهداشت و درمان خنج شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱
۱۲ كار با تجهيزات حياتي بيمارستان خنج شغلي 4
۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۱۵
۱۳ كلاس آمادگي براي زايمان آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 4
۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۰
۱۴ اورژانس هوايي شبكه بهداشت و درمان لارستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۰


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی